TULA | SPOKEN POETRY

Photo by Ethan Sykes on Unsplash

Pagmulat ng mata,
langit nakatawa
sa batibot
sa batibot.

Pagmulat ng mata… humarap sa salamin,
muli ngang maglilihim,
itatago, isasako, ang damdamin,
emosyong makulimlim,
halo-halong lungkot, poot, dilim,
galit, sakit, bakit?

Bakit puno ka ng pag-aalala?
Kagigising mo lang diba?
Ano’ng hiwaga ang dala ng salamin?
Salamin? Salamin.
Sabihin sa akin.
Ano’ng hitsura ang…


Photo by Dušan veverkolog on Unsplash

Alas kwatro ng umaga. Ang aasahan mo ay ang tilaok ng mga manok. Ngunit bakit may ilang asong kumakahol?

Bumukas ang nakapinid na pinto ng isang binata. Sumabay sa kahol ng ilang aso ang mahinahong talakayan. Wari bang mayroon silang pinagtatalunan. Narinig ding sumandali ang hikbi ng isang batang babae.


Photo by Marcos Paulo Prado on Unsplash

No matter how much you thrive, no matter how much effort you exert, no matter your hardships and experiences, some people will always, either knowingly or not, discourage you, demotivate you, or impose their negative opinions on you.

They will bring up old scars. They will bring words that will…


Photo by Derek Truninger on Unsplash

Sino ang nagsabi? Ano yung mga usap-usapan sa bayan?

Mayroon daw binatang bagong salta sa bayan ng Emigracia.
Huwag mo akong tanungin. Hindi ko rin alam kung saan galing ang pangalan ng bayan na iyan.

Doon daw sa bahay nung bagong saltang binata ay nakabukas ang dilaw na ilaw tuwing…


DAYALOGO | TALINGHAGA

Photo by Braden Collum on Unsplash

Juan: Parekoy, may karera ba?
Pedro: Wala naman parekoy. Sa’n mo nakita? Ba’t parang wala namang mga tumatakbo?
Juan: Parekoy, ‘di mo ba nakikita? Ang daming tumatakbong mga tao oh.

Luminga-linga si Pedro. Tumingin sa kanan at sa kaliwa, sa harap at sa likod. Tumanaw kahit sa kalayuan ng kalsada.


TULA | MONOLOGO

Photo by Vek Labs on Unsplash

Hindi lahat ng tao ay may pang-unawang malawak at nagsusuri bago humusga.

UNANG PERSONA
Kailangan mong dumiretso.
Hindi lahat ng tao ay katulad ng pananaw mo.
Hindi lahat ng tao ay maaalalayan mo.
Hindi lahat ng tao ay matutulungan mo.

Kailangan mong dumiretso.
Hindi ikaw si Superman, o si Batman, o…


PSALM

Photo by Elite Inception · Flat-Rate GFX Monthly on Unsplash

Let me sing my song,
once, twice, and a million times.
Let me sing of his love and grace.
Let me sing of his praise.

What wonder, what clarity it is —
to be with and experience the coming king.
Do not hold your breath.
Do not hold your worship.
Give unto him…


POETRY | LOVE | PRAYER

Photo by Marc Kleen on Unsplash

Speak to the wind and let it carry my message.
Speak to the wind and send these words to her.
SPEAK! And the wind will carry these words of yearning.

I am doomed! For I love you.
I am doomed! For I aspired the greatest heights.
I am doomed, my love.
I am…


TULA

By author

Lasing sa posisyon.
Lasing sa katungkulan.
Lasing sa katawagan.

Wala na bang saysay
ang kuwento ng iyong buhay,
kung walang kaakibat na puwestong mahusay?

Kahit walang katungkulan,
kahit walang karugtong sa pangalan,
sa huli man o sa unahan —

kung nais at tunay,
makapagbibigay-buhay at -kulay,
ang mga talata ng iyong salaysay…

Othniel Lagablab

Filipino | Poet | Scrum Master — To impart good character, creativity, and wisdom to help people increase in value so they can add value to others in return.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store